16 stycznia 2024

SVST, 19 lat, Ukraina, on/jego

PL:

 

Trudno jest mi odpowiedzieć na pytanie, skąd pochodzę lub z jakiego konkretnego miasta jestem. Łatwiej jest mi identyfikować się jako osoba z zachodniej Ukrainy, ponieważ dzieciństwo spędziłem w trzech różnych miejscach w obwodzie Iwano-Frankiwskim.

 

Kwestia migracji w mojej rodzinie zawsze była dość ostra. Zachodnia Ukraina jest znana z bliskich związków z polską kulturą. Jedno z moich rodzinnych miast, Iwano-Frankiwsk, obfituje w liczne świadectwa tego, że kiedyś stanowiło część Polski."
 

Jako osoba LGBTQ+ zawsze zdawałem sobie sprawę, że będę musiał przeprowadzić się do większego miasta lub prawdopodobnie do innego kraju z powodu nietolerancji społeczeństwa, braku poczucia bezpieczeństwa w społeczeństwie jako gej. Kiedy przyznałem się rodzicom, nasze myśli o przeprowadzce do bezpieczniejszego dla mnie kraju tylko się umocniły.
 

Pochodząc z małego miasteczka, zawsze marzyłem o przeprowadzce do dużego miasta. Żyć wśród drapaczy chmur, firm, w centrum wydarzeń kulturalnych. Już wtedy wydawało mi się to naturalne i odpowiednie dla mojego środowiska.
 

Warszawa to miasto możliwości dla każdego, kto tu jest i te możliwości należy wykorzystać. Tutaj w końcu spotkałem bardziej inkluzywne i tolerancyjne społeczeństwo.
 

Przyleciałem do Warszawy samolotem, wtedy jeszcze były loty z Ukrainy. Byłem podekscytowany, spragniony wolności i niezależności, rozpoczęcia samodzielnego życia. Jadąc z lotniska do mojego pierwszego akademika, mijałem ogromne drapacze chmur, marząc i mając nadzieję na nowe wspaniałe rzeczy, które przytrafią mi się w nowym mieście.
 

Ukraina jest jak dom, gdzie dorastałem i rozwijałem się jako nastolatek. Warszawa jest moim domem, gdzie dowiedziałam się więcej o sobie i rozwinęłam się jako osoba.
 

Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się z Ukrainy, większość moich znajomych w Polsce stanowili Ukraińcy, Białorusini i ludzie z innych krajów byłego Związku Radzieckiego. Z czasem to się zmieniło i teraz komunikuję się więcej z Polakami.
 

Moi polscy koledzy z klasy bardzo mnie zaskoczyli. Miałem dużo siły, energii i motywacji, aby podbić stolicę i odnieść sukces w mojej kreatywnej dziedzinie, podczas gdy moi koledzy byli w większości bardzo spokojni i bardzo zorientowani na siebie.
 

Wszyscy mamy różne doświadczenia życiowe, ale ważne jest, aby pamiętać, że wszyscy jesteśmy ludźmi i powinniśmy szanować różnice między nami. Biologicznie wszyscy ludzie są do siebie podobni, wszyscy mają 2 nogi i 2 ręce, ale każdy ma swoje własne, bezcenne doświadczenia. To zrozumienie pomoże zmniejszyć dyskryminację między narodowościami, nie porównywać się z innymi ludźmi i pomoże ci nie oceniać innych. Traktuj ludzi tak, jak sam chciałbyś być traktowany.
 

Kiedy po raz pierwszy przeprowadziłem się do Polski, nie było tak wielu różnych inicjatyw, które pomagają w integracji i organizują wydarzenia mające na celu poznanie innych kultur. Mogę wspomnieć o " Galas", które pomagają poznać kulturę ukraińską, a także zebrać datki na Ukrainę. A także "Słonecznik", który pomaga wzmocnić kontakty między kulturami polską i ukraińską.
 

Pride latem 2023 sprawił, że poczułem się częścią warszawskiej społeczności jeszcze bardziej. Po raz pierwszy zaprezentowałem się jako SVST - jako osoba, która nie boi się wyrażać siebie. Warszawa, pomimo swojej nowoczesności, nie zawsze akceptuje osoby LGBTQ+, ale tego dnia na paradzie poczułem energię jedności, której nigdy wcześniej nie czułem. Wszyscy obecni tam ludzie dawali jednej osobie poczucie szczęścia. Razem walczymy o prawa osób LGBTQ+.

Teraz skupiam się na własnym rozwoju, zaczynam dzień o 6 rano, chodzę na siłownię, uczęszczam na zajęcia z tańca i śpiewu, czasem nawet sama prowadzę warsztaty taneczne, pracuję i studiuję. Moim głównym celem na przyszłość jest stworzenie własnej muzyki i projektu muzycznego.
 

Dla kogoś, kto przeprowadził się do Polski w młodym wieku, mogę powiedzieć, że przeprowadzka do innego kraju nie jest najłatwiejszą rzeczą. Człowiek musi mieć w sobie rdzeń, aby poradzić sobie z tą próbą. Moja otwartość na ludzi, umiejętność prezentowania siebie, komunikowania się i rozmawiania pomogły mi poradzić sobie z problemami emocjonalnymi.
 

Zawsze podaję przykład relacji między Hiszpanią a Włochami, te kraje mają wiele podobieństw w kulturach i językach, Włosi i Hiszpanie podróżują z jednego kraju do drugiego i czują się komfortowo. Mam nadzieję, że Polska i Ukraina wkrótce przyjmą to doświadczenie, aby nie było umniejszania tych, którzy są wyżej i tych, którzy są niżej. Uważam za swój obowiązek edukowanie Polaków o inkluzywności i różnorodności, o tym, że wszyscy jesteśmy równi.
 

Na sesję zdjęciową wybrałam Rondo Daszyńskiego, ponieważ to miejsce wywołuje we mnie wiele różnych żywych emocji. Było to pierwsze miejsce w Polsce, w którym się osiedliłem, tam też znajduje się mój uniwersytet. Wielkie wieżowce motywowały mnie do pracy nad sobą, wielkimi marzeniami i rozwojem osobistym.
 

EN:

SVST, 19 years old, Ukraine, he/himIt is difficult for me to answer the question of where I come from or which specific town do I come from. It is easier for me to identify myself as a person from Western Ukraine, because I spent my childhood in three different places in the Ivano-Frankivsk region.
 

The issue of migration in my family has always been quite acute. Western Ukraine is known for its close ties with Polish culture. One of my homecities, Ivano-Frankivsk, has a huge number of reminders in the city itself of being a part of Poland at one point in time.
 

As an LGBTQ+ person, I was always aware that I would have to move to a bigger city or possibly another country due to the intolerance of society and questions about my safety in a society as an open gay. When I came out to my parents, our thoughts of moving to a safer country for me only solidified.
 

Coming from a small town, it was always a big dream of mine to move to a big city. To live among skyscrapers, businesses, at the centre of cultural events. Even then, it seemed natural and appropriate for my environment.
 

Warsaw is a city of opportunities for everyone who is here, and these opportunities should be seized. Here I finally met a more inclusive and tolerant society.
 

I arrived in Warsaw by plane, at that time there were still flights from Ukraine. I was nervous, eager to get freedom and independence, to start an independent life. Driving from the airport to my first student dormitorium, I passed huge skyscrapers, dreaming and hoping for new great things to happen to me in a new city.
 

Ukraine feels like home, where I grew up and developed as a teenager. Warsaw is my home, where I found out more about myself and grew as a person.
 

When I first moved from Ukraine, most of my acquaintances in Poland were Ukrainians, Belarusians and people from other countries of the former Soviet Union. Over time this has changed and now I communicate more with Poles.
 

My Polish classmates surprised me a lot. I had a lot of strength, energy and motivation to conquer the capital and succeed in my creative field, where as my mates were mostly very calm and very self-oriented. 

We all have different experiences in life, but it is important to remember that we are all human beings and we should respect each other's differences. Biologically, all people are similar, they all have 2 legs and 2 arms, but everyone has their own invaluable experiences. This understanding will help to reduce discrimination between nationalities, not to compare yourself with other people and will help you not to judge people. Treat people the way you want to be treated.
 

When I first moved to Poland, there were not so many different initiatives that help with integration and organise events to get to know other cultures. I can mention "Galas", which help to get to know the Ukrainian culture and also raise donations for Ukraine. And also "Słonecznik", which helps to strengthen contacts between Polish and Ukrainian cultures.
 

Summer 2023 Pride made me feel part of the Warsaw community the mose  . It was the first time I've presented myself as SVST -  as a person who is not afraid to express themselve. Warsaw, despite its modernity, is not always accepting of LGBTQ+ people, but that day at the parade I felt an energy of unity that I had never felt before. All the people there gave one person the feeling of happiness. Together we fight for the rights of LGBTQ+ people.Now I concentrate on my own development, I start my day at 6am, I go to the gym, I attend dance and singing classes, sometimes I even do dance workshops myself, I work and study. My main goal for the future is to create my own music and music project.
 

For someone who moved to Poland at such a young age, I can say that moving to another country is not the easiest thing. A person has to have a core within himself to cope with this ordeal. My openness to people, my ability to present myself, to communicate and to talk helped me to cope with emotional problems.
 

I always give the example of relations between Spain and Italy, those countries have a lot of similarities in cultures and languages, Italians and Spanish people travel from one country to another and feel comfortable. I hope that Poland and Ukraine will soon adopt this experience, so that there is no belittling of those who are higher and those who are lower. I see it as my duty to educate Poles about inclusiveness and diversity, we are all equal.
 

I chose Rondo Daszyńskiego for the photo shoot because this place evokes many different vivid emotions for me. It was the first place in Poland where I settled, and my university is there. Big skyscrapers motivated me to work on myself, big dreams and personal growth.

  1. pl
  2. en

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.