Pobierz

REGULAMIN SKLEPU FUNDACJI KONFLIKT

 

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin stosuje się do umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu Fundacji Konflikt dostępnego pod adresem:  kuchniakonfliktu.pl/wspieram, który prowadzony jest przez Właściciela sklepu. Regulamin określa w szczególności zasady składania zamówień i dostawy Towarów, uprawnienia Klienta związane z zakupionym Towarem (w tym w zakresie prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży) oraz zasady i tryb rozpatrywania reklamacji.

2. Klient korzystający ze Sklepu Fundacji Konflikt jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu Fundacji Konflikt w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,

b) korzystania ze Sklepu Fundacji Konflikt zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr prawnych innych podmiotów, w tym w szczególności praw autorskich i prawa do ochrony wizerunku,

c) korzystania ze Sklepu Fundacji Konflikt w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,

 

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

1) Właściciel sklepu – Fundacja Konflikt z siedzibą w Warszawie, 02-557, przy al. Niepodległości 118/89; NIP: 1132917279; KRS: 0000635116; REGON: 365350266, reprezentowana przez Zarząd.

2) Sklep Fundacji Konflikt lub Sklep – sklep prowadzony w ramach platformy internetowej, dostępny pod adresem: kuchniakonfliktu.pl/wspieram

3) Klient – osobę fizyczną, prawną lub inny podmiot posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu internetowego;

4) Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5) Towar lub Towary – rozumie się przez to przedmioty oferowane przez Właściciela sklepu lub inny podmiot do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie;

6) Cena – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT;

7) Dostawca – rozumie się przez to firmę kurierską współpracującą z Właścicielem Sklepu. 

8) Zamówienie – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Fundacji Konflikt zgodnie z niniejszym Regulaminem.

9) Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez właściciela sklepu za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

 

 

§ 3

Klient

1. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i dysponująca zgodą swojego przedstawiciela ustawowego.

2. Klient może składać Zamówienia bez rejestracji.

 

 

§4

Sklep Fundacji Konflikt

1. Sklep Fundacji Konflikt jest platformą internetową i marką prowadzoną przez Właściciela Sklepu w ramach jego działalności gospodarczej.

2. W ramach Sklepu prowadzona jest sprzedaż Towarów stanowiących własność Właściciela sklepu, za których jakość, wady i dostawę odpowiada on bezpośrednio.

3. Zyski uzyskane przez Właściciela sklepu w ramach działania Sklepu Fundacji Konflikt przeznaczane są na działalność statutową Właściciela sklepu. 

 

§ 5. 

Składanie zamówień

1. Klient może dokonać zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Fundacji Konflikt przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu kuchniakonfliktu.pl/wspieram

2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu.

3. Klient składa zamówienie poprzez dodanie Towaru prezentowanego w Sklepie do Koszyka i podając dane niezbędne do zrealizowania zamówienia zgodnie z procedurą zamieszczoną na stronie internetowej Sklepu.

4. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail z podsumowaniem zamówienia.

 

§ 6

Ceny towarów

1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).

2. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego Towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego dostarczenia.

3. Informacje o cenie Towaru, cechach oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu.

4. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena podana w „Koszyku” w podsumowaniu zamówienia w chwili złożenia zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

5. Ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu obowiązują jedynie przy składaniu zamówień za pośrednictwem tegoż Sklepu.

6. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu mogą ulegać zmianie, przy czym zmiana ceny Towaru nie ma wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany ceny.

 

§ 7

Sposoby i termin płatności

1. Właściciel sklepu udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności w ramach zawartej umowy sprzedaży: płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU i PayPal. 

2.Termin płatności: w przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia,

3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy właściciela sklepu w przypadku płatności przelewem lub kartą kredytową lub pozytywny wynik autoryzacji płatności przez serwisy wymienione w ust. 1.

4. Właściciel sklepu może indywidualnie ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w uzgodnione przez obie strony i potwierdzone przez Właściciela Sklepu w wiadomości e-mail.

 

§ 8

Sposoby dostawy i terminy realizacji zamówienia

1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia.

3. Towar zamówiony w Sklepie dostarczany jest za pośrednictwem Dostawcy. 

4. Ewentualne warunki wysyłki poza granice kraju są każdorazowo określane indywidualnie dla każdego Zamówienia w zależności od kraju docelowego, wagi i wielkości przesyłki. 

5. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas potrzebny do skompletowania zamówionego towaru i przygotowania go do wysyłki powiększony o czas dostawy. Czas ten jest każdorazowo ustalany przez właściciela sklepu w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji. Standardowo nie przekracza on 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty ceny sprzedaży zamówionego towaru na rachunku bankowym właściciela sklepu, autoryzacji płatności przez serwis wymieniony w § 7 ust. 1.

6. Właściciel sklepu zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT albo przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Faktura VAT dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. 

 

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, Klient, który jest konsumentem, może zwrócić zakupiony w Sklepie Towar bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru w trybie wskazanym w niniejszym ustępie, Klient jest zobowiązany do zwrotu Towaru właściciela sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru.

2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, umowę sprzedaży Towaru uznaje się za niezawartą.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient. właściciel sklepu ponosi koszty zwrotu Towaru wyłącznie w przypadku uprzedniego wyrażenia przez właściciela sklepu zgody.

5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów:

a)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Właściciel sklepu zwraca Klientowi wpłaconą cenę oraz koszty wysyłki w wysokości najtańszego oferowanego Konsumentowi kosztu Dostawy, w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedającemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Właściciel sklepu może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów.

7. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Właścicielowi sklepu oświadczenie o odstąpieniu. Odstąpienie od umowy sprzedaży Towaru może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, którego wzór został zamieszczony przez właściciela sklepu na stronie internetowej i jest dostępny jako Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. na adres: kuchniakonfliktu.pl.

8. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez właściciela sklepu, właściciel sklepu nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar właściciela sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres ul. Mahatmy Gandhiego 7/34 02-645 Warszawa przed upływem tego terminu.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12. Właściciel sklepu dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Właściciela sklepu z żadnymi dodatkowymi kosztami.

 

§ 9 

Reklamacje

1. Reklamacje należy kierować do właściciela sklepu. Reklamacje można składać drogą elektroniczną, na adres kuchniakonfliktu@gmail.com

2. W reklamacji Klient powinien wskazać:

a) opis stwierdzonej wady,

b) żądany sposób jej rozstrzygnięcia oraz

c) zwrotne dane teleadresowe Klienta (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).

Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar podlegający reklamacji. Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta celem uzupełniania informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Klienta informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji będzie niemożliwe.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Klienta podany w reklamacji.

 

 

§ 10

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Właściciel sklepu.

2. W przypadku zakupów lub rejestracji na stronie internetowej sklepu Administrator gromadzi następujący zakres danych osobowych Klientów: imię i nazwisko, nazwa, dokładny adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, telefon kontaktowy, numer NIP. 

3. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

4. W związku z realizacją umowy, dane osobowe mogą być udostępniane firmom kurierskim lub innym podmiotom pośredniczącym w dostarczeniu zakupionych towarów, operatorom systemów płatności o których mowa w §6 ust. 1.

5. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, jednak bez ich podania nie jest możliwa prawidłowa realizacja zamówień.

6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

7. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

8. Użytkownik informowany jest że Administrator korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu. 

§ 11

 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Właściciel sklepu honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). 

3. Regulamin może podlegać okresowo zmianom, przy czym data wejścia w życie zmian zostanie wskazana na stronie Sklepu. Zmieniony Regulamin będzie miał zastosowanie do zamówień złożonych od dnia wejścia w życie zmian. Zmiana Regulaminu nie wywiera jakiegokolwiek wpływu na zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu oraz umowy zawarte na podstawie takich zamówień.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).

7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2023 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

  1. pl
  2. en

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej 

Konto bankowe: 27 1750 0012 0000 0000 4084 3698 / wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem “darowizna na cele statutowe”

 

Strona internetowa powstała dzięki dofinansowaniu z dotacji Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

email: kuchniakonfliktu@gmail.com

KRS 0000635116

NIP 1132917279

REGON 365350266

Fundacja Konflikt

Statut Fundacji, skład organów zarządzających organizacją, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności

Polityki dot. m.in. przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i przemocy seksualnej.